Korvaukset

Tästä linkistä näet esimerkkejä sairauskassan maksamista korvauksista.

1. SAIRAANHOITOKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

LÄÄKÄRINPALKKIOT

 • Kassa korvaa 80 % lääkärinpalkkiosta, kun kyseessä on muun kuin hammassairau­den parantamiseksi välttämätön hoito.
 • Yksityisesti tehtyjen leikkausten ja niihin verrattavien toimenpiteiden lääkärinpalk­kiokustannuksista on vuonna 2019 mahdollista saada hallituksen harkinnan mukaan korvausta 80 % ja laitosmaksuista 50 % tai maksimissaan 600 euroa. Jokainen tapaus käsitellään erikseen hallituksen kokouksessa ja edellyttää jäsenen vapaamuotoista hakemusta toimenpiteen tarpeellisuudesta. Hakemuksessa tulee olla eriteltynä lääkärin palkkio-osuus ja laitosmaksun osuus.
 • Kassa korvaa Kelan kuntoutuspäätöksellä myönnetystä ja lääkärin antamasta psykoterapiasta 80 %. Kelakorvaus tulee kuitenkin hakea/hoidon antaja hakee ennen lisäetuuden hakemista, jonka jälkeen kassa maksaa lisäetuuden.
 • Kassa korvaa 80 % lääkärin määräämästä, psykologin tai psykoterapeutin antaman terapian kustannuksista; kuitenkin enintään 5 hoitokerralta kalenterivuodessa
 • Kassa ei maksa lisäetuutta hedelmöityshoitoon liittyvistä hoidoista ja tutkimuksista.
 • Kassa ei korvaa lääkäriasemien perimiä toimistomaksuja/poliklinikkamaksuja.
 • Korvaushakemuksen voi tulostaa osoitteesta: www.kela.fi -> Lomakkeet -> Sairastaminen -> Sairaanhoidon korvaukset -> Korvaushakemus sairaanhoitokustannuksista ja lataa pdf-tiedosto

LÄÄKKEET

 • Sairauskassa korvaa lääkkeet viitehinnan mukaan.
 • Vuoden 2016 alusta alkaen lääkärin määräämistä Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun lääkekustannukset ylittävät omavastuuosuuden. Alkuomavastuu on 50,00 euroa per kalenterivuosi. Sairauskassa maksaa sääntöjen mukaisen korvauksen alkuomavastuun täyttymisen jälkeen eli jäsen maksaa itse alkuomavastuun.

Peruskorvattavat lääkkeet

 • Kassa korvaa 80 % lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja niitä vastaavista tuot­teista sekä perusvoiteista, joista on saatu korvausta myös sairausvakuutuslain nojalla ja korvausperusteeksi katsotaan tällöin se hinta, josta sairausvakuutuslain mukainen korvaus on laskettu.

Erityiskorvattavat lääkkeet

 • Kassa korvaa 80 % alemman erityiskorvausoikeuden lääkkeistä, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla ja henkilölle on myönnetty erityiskorvausoikeus kyseisen lääkkeen kustannuksiin.
 • Ylemmän erityiskorvausoikeuden lääkkeiden omavastuu on 4,50 euroa/lääke.

Puhdistusaineet ja sidostarpeet

 • Kassa korvaa 80 % lääkärin määräämistä puhdistusaineista ja sidostarpeista

TUTKIMUS JA HOITO

 • Kassa korvaa 80 % lääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista ja patologian alaan kuuluvista tutkimuksista sekä niihin liittyvistä näytteenotoista, kun tutkimukset ovat sairausvakuutuslain mukaan korvattavia.
 • Kassa korvaa 80 % lääkärin määräämistä radiologisista tutkimuksista ja toimenpiteistä, kun tutkimukset ovat sairausvakuutuslain mukaan korvattavia.
 • Kassa korvaa 80 % lääkärin määräämästä sytostaatti- ja keinomunuaishoidosta silloin, kun hoito on sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.

FYSIOTERAPIA

 • Kassa korvaa 60 % lääkärin määräämästä fysioterapiasta, fysioterapeuttisesta tutki­muksista, lymfaterapiasta ja valohoidosta silloin, kun hoito on sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.
 • Kassa korvaa 60 % lääkärin määräämästä kiropraktikon, naprapaatin tai osteopaatin antamasta hoidosta.
 • Hierontaa ei korvata.

MATKAKUSTANNUKSET

1.7.2018 alkaen:

Jos sinulla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, tilaa taksi alueellisesta tilausnumerosta. Saat matkakorvauksen heti taksissa ja maksat matkastasi enintään 25 euron omavastuun.

Jos tilaat taksin muulla tavoin, Kela ei korvaa matkaasi. Jos taksimatka on tilattu muutoin kuin Kelan alueellisesta tilausnumerosta, sairauskassa ei korvaa siitä aiheutuneita kustannuksia. Sairauskassa korvaa edelleen 25,00 € omavastuuosuuden, kun taksimatka on tilattu Kelan alueellisesta tilausnumerosta.

1.1.2016 alkaen:

Matkat korvataan silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain mukaan. Lisäetuutena maksetaan matkan omavastuu (25,00 e) ainoastaan silloin, jos matkasta tulee sv-lain mukainen korvaus. Kassa korvaa sairaanhoidon kannalta välttämättömät matkakustannukset sekä apuvälineiden hankkimisen tai ylläpitämisen kannalta välttämättömät matkakustannuk­set seuraavasti: korvaus lähimpään hoitopaikkaan halvinta kulkutapaa (linja-auto, juna tms.) käyttäen tai erityiskulkuneuvoa (taksi, oma auto, ambulanssi tms.) käyttäen, jos sairaus tai liikenneolosuhteet ovat vaatineet erityiskulkuneuvon käyttöä. Erityiskulkuneuvon käytön tarpeen arvioi yleensä lääkäri tai muu terveydenhuollon henkilö (todistus erityiskulkuneuvon tarpeesta). Oman auton käytöstä maksettava korvaus on 0,20 euroa/km.

Jos tilaat matkan muualta kuin alueellisesta tilausnumerosta, omavastuusi on 50 euroa. Tällöin maksat ensin matkan koko hinnan kuljettajalle ennen kuin voit hakea korvausta sairauskassalta. 50 euron omavastuuosuus ei kerrytä matkojen vuotuista omavastuuosuutta, ns. matkakattoa.

Sairauskassa ei korvaa korotettua omavastuuosuutta 50,00 euroa.

Ambulanssin omavastuulaskut voi lähettää sairauskassaan hyvissä ajoin ennen eräpäivää, jolloin sairauskassa maksaa ne eräpäivänä.

Matkakorvaushakemuksen voi tulostaa osoitteesta: www.kela.fi -> Lomakkeet -> Sairastaminen -> Sairaanhoidon korvaukset -> Matkakorvaushakemus ja lataa pdf-tiedosto

HAMMASHOITO

Hammaslääkäripalkkioista tai hammashoitoon liittyvän muun lääkärin palkkioista kassa korvaa ainoastaan sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen eli KELA-korvauksen. Ei-korvattavia ovat proteettiset ja hammastekniset kustannukset, joita korvataan vain rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille. Kassa ei korvaa terveyskeskuksessa suoritettua hammashoitoa.

SAIRAALA-, POLIKLINIKKA- JA TERVEYSKESKUSMAKSUT

 • Kassa korvaa sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksun lyhytaikaisesta hoidosta kokonaan enintään 30 vuorokaudelta kalenterivuoden aikana.
 • Kassa korvaa sairaalan poliklinikkamaksut kokonaan. Kassa korvaa sairaalan päiväkirurgiasta perityn maksun kokonaan.
 • Kassa korvaa terveyskeskuksen lääkärin vastaanoton käyntimaksun kokonaan.
 • Kassa korvaa 80 % sairaalan perimistä tutkimuksista.
 • Kassa korvaa 80 % sairaalan tai terveyskeskuksen perimästä lääkärintodistuspalk­kiosta, jolla haetaan sv-lain mukaista etuutta.
 • Terveyskeskus-, poliklinikka- ja sairaalalaskut voi lähettää sairauskassaan hyvissä ajoin ennen eräpäivää, jolloin sairauskassa maksaa ne eräpäivänä.

HAUTAUSAVUSTUS

Kassan jäsenen kuoltua suoritetaan hautausavustuksena 520 euroa. Hakemukseen tarvitaan liitteeksi virkatodistus hautausavustusta varten ja tilinumero(t), jolle korvaus maksetaan. Hautausavustus maksetaan puolisolle, mikäli jäsen kuollessaan oli avioliitos­sa, muussa tapauksessa jäsenen lapsille, tai ellei heitä ole, jäsenen vanhemmille, taikka ellei kumpikaan heistä ole elossa, kuolinpesälle.

EI-KORVATTAVIA KUSTANNUKSIA

esimerkkejä:

 • sv-lain mukaan ei korvattavat lääkkeet
 • laitoksessa hoitotoimenpiteen yhteydessä annettujen lääkkeiden kustannukset
 • kotisairaanhoito, myös julkisen puolen
 • jalkojenhoito
 • julkisen terveydenhuollon hammashoito
 • sairaalan pitkäaikaishoito, intervallihoitojaksot sekä tukihenkilön maksut
 • seulontamammografia
 • kuntoutuspsykoterapia, jonka antaa sairaanhoitaja, psykologi tai psykoterapeutti
 • toimistomaksut
 • laitosmaksut
 • KRYO-hoito
 • laboratoriotutkimusten näytteenottomaksut
 • röntgenkuvien CD-tulosteet
 • silmälasit, optikon palkkiot
 • hierojan antama hoito
 • apuvälineet: tukisukat, tukipohjalliset, kainalosauvat
 • C- ja E-lausunnot
 • ajokorttitodistukset
 • puhelinmaksut
 • pysäköintimaksut

2. SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET KORVAUKSET

 • Edellä lueteltujen sääntöjen mukaisten lisäetuuksien lisäksi kassa käsittelee jäsen­tensä sairausvakuutuslain mukaiset:
  • Sairaanhoidon kustannusten korvaushakemukset Sairausvakuutuslain mukaista korvausta haettaessa kassaan on toimitettava asianmukaiset Kela-lomakkeet, maksukuitti ja täytetty korvaushakemus.
  • Korvaushakemuksen voi tulostaa osoitteesta: www.kela.fi -> Lomakkeet -> Sairastaminen -> Sairaanhoidon korvaukset -> Korvaushakemus sairaanhoitokustannuksista ja lataa pdf-tiedosto
 • Sairauspäivärahahakemukset
  • Hakemuksen voi tulostaa osoitteesta: www.kela.fi -> Lomakkeet -> Sairastaminen -> Sairauspäiväraha ->Sairauspäiväraha ja lataa pdf-tiedosto
 • Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahahakemukset
  • Hakemukset voi tulostaa tai täyttää sähköisesti osoitteesta: www.kela.fi
 • Erityishoitorahahakemukset
  • Hakemuksen voi tulostaa osoitteesta: www.kela.fi -> Lomakkeet -> Sairastaminen -> Erityishoitorahahakemus -> Erityishoitorahahakemus ja lataa pdf-tiedosto